Vlasy po opleteni

Mùj bratranec miluje hrát s vlasy moc, mù¾ete ji v¾dy mrknout, høeben a øídit ji. Je také skuteènì odhodlaná, ¾e pokud chce, aby v¹echno vypadalo hezky, dá si do ní ¹estkrát jednu podprsenku, v¾dy pøipravuje pro nì zaøízení na èi¹tìní vlasù nebo je upevòuje svorkami. Velmi drahé ¹kolní knihy a vytváøení pro nì. Její poslední tvorba princezny Ravenu byla zábava a vy¾adovala perfektní úèes a obleèení. Na zaèátku maminka vyplaskala tucet stuh, které se k nim pøipoutaly. Po chvilce krásná dívka øekla ne, ne a je¹tì jednou ne. Udìlám lépe zvládnuté vlasy .... tak to zaèalo. Èas pøetaktování a jejich pøevzetí. Vypadala skvìle jako velká princezna. Teprve kdy¾ se zabývala princeznami, pomalu rychle zmìnila názor. Nezapoèítáváme s pøítomností, ¾e na zaèátku pøípravy na pøedstavení uplynulo témìø dvì hodiny. Najednou ... úplnì zmìnila své vize a ve svém jazyce ¹la trochu víc "ne, já nechci, ve které si nepamatuji aristokraty, jak vysoko podøízenou". Vynalezla nový úèes, pøitiskla si vlasy do èásti plné koky. Na¹tìstí, stejnì jako pøedtím, jsme schopni zlep¹it vlasy, a proto jsme ¹li velice rychle. Její matka byla na jedné stranì pøipravena na nìkolik minut.

Nejlep¹í vlasy pro dívky