Vedene osvitleni terasy

Moderní LED nouzové osvìtlení se pou¾ívá v pøípadì, kdy osvìtlení v dùsledku výpadku proudu nebo nové poruchy pøestane fungovat. V Polsku se jedná o velmi velký poèet normativních aktù a speciálních norem, které se dotýkají v¹ech otázek pøímo souvisejících s my¹lením, instalací a sledováním provozu nouzového osvìtlovacího zaøízení.

Typy osvìtleníNa zaèátku stojí za zmínku, ¾e spoleènì s nejnovìj¹ím standardem PN-EN 13201, LED nouzovým osvìtlením, existuje ve skuteènosti obecný termín pro nìkolik rùzných druhù osvìtlení.Nejpopulárnìj¹í metody osvìtlení jsou:- nouzové osvìtlení- osvìtlení komunikací- osvìtlení otevøené plochy- osvìtlení zóny s vysokým rizikem

Dùle¾ité úkoly nouzového osvìtleníNouzové osvìtlení hraje velmi dùle¾itou úlohu, pøedev¹ím v pøípadì svítidel napájecích zdrojù, které zùstaly poèítány pøi konstrukci základního osvìtlení. Zvlá¹tní význam má v poslední dobì samozøejmì skuteènost, ¾e v¹echna nouzová svítidla jsou napájena ze zdrojù, které jsou nezávislé na základním zdroji napájení. Moderní nouzové LED osvìtlení by mìlo být nad ka¾dým nouzovým nouzovým osvìtlením a nouzovým únikovým osvìtlením. Hlavním úkolem nouzového osvìtlení, jak mù¾ete odhadnout, je poskytnutí nejdùle¾itìj¹í bezpeènosti v pøípadì výpadku proudu.Evakuaèní nouzové osvìtlení je tvoøeno tøemi typy osvìtlení. Dùvodem je samozøejmì osvìtlení únikové cesty, které by mìlo zajistit nejvy¹¹í mo¾nou úroveò bezpeènosti pøi opu¹tìní stávajícího místa. Klíèem je, aby se jednalo o nejvhodnìj¹í podmínky vidìní, které by zajistily identifikaci a co nejefektivnìj¹í vyu¾ití evakuaèní schopnosti. Velmi dùle¾itou funkcí zde je i samotné umístìní nouzového osvìtlení, a to i pou¾ití speciálního po¾árního a bezpeènostního vybavení.

Tam, kde je pøehráno nouzové osvìtleníLED nouzové osvìtlení by se mìlo nacházet v celých budovách, kde náhlá ztráta napìtí by mohla ohrozit zdraví, ¾ivot a ¾ivotní prostøedí. Toto osvìtlení by mìlo být pøijato více v takových bytech, kde by ztráta napìtí mohla vést k vysokým materiálovým ztrátám. Takové místnosti by mìly být krmeny nìkterými ze dvou základních zdrojù energie. Nezanedbatelnou roli hraje také automatické pøipojení nouzového osvìtlení. V Polsku existují zvlá¹tní pøedpisy, které velmi jasnì definují, v jakých místnostech by se profesionální osvìtlení mìlo pøizpùsobit. Jedná se mimo jiné o místnosti jako:- kino- divadla- filharmonie- sportovní haly (pro více ne¾ 300 osob- hledi¹tì- zábavní zaøízeníNouzové osvìtlení by mìlo být spojeno s celou výstavní plochou a apartmány o rozloze více ne¾ 1000 m2. Podle norem musí být nouzové osvìtlení umístìno v kolektivní ubytovací jednotce, co¾ jsou data pro více ne¾ 200 osob. Za zmínku stojí také, ¾e nouzové osvìtlení by mìlo být podáváno v gará¾ích, které jsou osvìtleny pouze umìlým svìtlem.

Nejoblíbenìj¹í osvìtlení na trhuNa polském trhu má evakuaèní osvìtlení, ve kterém byly svìtelné zdroje instalovány z pohledu LED s velmi dùle¾itým svìtelným výkonem. V souèasné dobì mù¾ete získat obì verze zaøízení urèených k pøímé montá¾i, stejnì jako pøíslu¹enství pro montá¾ do stropu nebo skryté. Velmi tì¾ká povìst se také zabývá smìrovými svítidly a novými svítidly.