Ueetni uoad i awa

Úèetní úøad jako ekonomická jednotka nabízí pomoc v rozsahu úèetnictví, vedení HR a mzdové dokumentace. Tyto pomùcky pracují na práci jiných hospodáøských subjektù a institucí i fyzických osob.Uzavíráním smlouvy se zhotovitel, tedy úèetní, podílí na plnìní povinností souvisejících s plnìním daòového práva, dobrým právem a právy souvisejícími se sociálním poji¹tìním.

Optima Biuro Rachunkowe byla vytvoøena pro zjednodu¹ení práce úèetních kanceláøí, které provádìjí øadu operací v sérii. Modul Optima je plnì spojen s úèetní kanceláøí a v¹echny informace lze pravidelnì aktualizovat a synchronizovat. To usnadòuje úèetnímu zaèít pracovat bez nutnosti pøihla¹ování.Ve vztahu k vý¹i a modelu spoleènosti mù¾ete pou¾ít rùzné moduly, které má Optima úèetní program.Modul daòové knihy napøíklad umo¾òuje pøímý úèetní slu¾by pro spoleènosti. Umo¾òuje osídlení s daòovým úøadem spolu s nejmodernìj¹ími pøedpisy. Dal¹ím modulem obchodní knihy je udr¾ovat knihy spolu s nejmodernìj¹ím úèetním zákonem. Úèetní procesy jsou automatizovány v souètech. Tento prvek zaznamená DPH. Umo¾òuje také odesílání prohlá¹ení v elektronické podobì.Dal¹ím prvkem fixních aktiv dává úèetním kanceláøích mo¾nost uchovávat záznamy o dlouhodobém majetku pro kupujícího a také právo a vnitøní hodnoty. Umo¾òuje také uspoøádání odpisù. Rovnì¾ automaticky úètuje odpisy a zaznamenává historii dlouhodobého majetku.Modul HR a mzdové úèty získávají a vydávají daòová prohlá¹ení, vypoèítají pøíspìvky ZUS. Umo¾òuje úèetním kanceláøích udr¾ovat plnou personální a mzdovou dokumentaci. Pracuje s plánem plátce. Opravuje mzdovou agendu a zasílá daòovému úøadu prohlá¹ení. To v¹e se dìje podle rùzných pravidel, které jsou neustále aktualizovány.Program Optima je snadno pou¾itelný software od úèetních kanceláøí a daòových poradcù. Je vhodný pro stacionární a servisní schéma dostupné pøes internet.