Titan ueetni program

Program enova je finanèní a úèetní systém, který je schopen poskytovat komplexní slu¾by jak v oblasti úèetnictví, tak fyzického podnikání. Tato slu¾ba se uskuteèòuje pøedev¹ím v rámci registrace dokumentù, vysílání tohoto spisu, pøíprava prohlá¹ení a hlá¹ení nových i pravidelných.

Program enova umo¾òuje, mimo jiné, uchovávat deník s prací extrakcí dílèích èasopisù. Kromì toho poskytuje mo¾nost registrovat DPH na nákupy a prodeje. A dává vám mo¾nost dokumentovat záznamy. Jedná se o dokumenty, které nejsou fakturace - napøíklad bankovní výpisy, památníky, dovozní doklady, penì¾ní výkazy nebo výplaty samotné. Tento program vám také umo¾òuje porovnávat zùstatky a obrat. Umo¾òuje také vypoøádání s klienty a ¾ádosti o platbu. Pozoruhodná je skuteènost, ¾e program enova vám dává mo¾nost zaznamenávat mìnové dohody. Skonèí tabulkou kurzù, stejnì jako automatickým výpoètem a zaznamenáváním kurzových rozdílù.Uchovávání protokolù v tomto programu jde k jejich seskupení do ustanovení dokumentù urèitého typu. Záznamy dokumentù umo¾òují jejich automatické pøidávání na webové stránky. Program obsahuje velmi transparentní záznamy o DPH. DPH lze vypoøádat jak za hotovost, tak za èasové rozli¹ení. Program také dává ¹anci spustit hotovostní a bankovní výkazy. Kromì toho vám umo¾ní kombinovat zùstatky a obraty. Umo¾òuje definovat obchodní bilance.Program je v souèasné dobì vybaven dokumentací, která umo¾òuje úètování s klienty. Nejdøíve mluvím o úrokových poznámkách, upomínkách, pøevodech, potvrzeních o zùstatcích.Program enova bude zakoupen pro provoz øízení lidských zdrojù. Má extrémnì vysokou funkènost, která se stále roz¹iøuje, co¾ je dùvod, proè se doporuèuje firmám s ve¹kerým úspìchem. Celkovì je program enova vynikajícím finanèním a úèetním systémem.