Semena spermatu pro sbir spermatu

Semenní banka (spermie je zamìstnání, ve kterém je sperma dárcù fixní. Musí uplatòovat pøesnì definovaná kritéria. Nad spermií by mìlo být dostateèné mno¾ství spermií (minimálnì 40 milionù na 1 mm s pomìrnì vysokou pohyblivostí. Dárce chce být ve velké fyzické kondici, ¾ije a¾ do 35 let a nemá ¾ádné genetické onemocnìní.

Kromì toho se hodnotí jeho vý¹ka, barva tìla, barva oèí a srsti a co je dobré vzdìlávání (minimální prùmìr. Podle práva EU se sperma doporuèuje zdarma. Vybírá se pouze odmìna za vzniklé náklady, napø. Pøístup (max 700 PLN.Prvním kvalifikaèním hodem dárce je významný rozhovor, bìhem nìj¾ je polo¾en øada otázek týkajících se jeho sexuální aktivity, minulých vad a rodinné situace. Pozdìji kontroluje své selhání jako kontrolu, tzn. ®e není nosièem infekèních onemocnìní (napø. HIV, vezme sperma a tampón z moèové trubice. Pokud jsou splnìny v¹echny podmínky, darované sperma dosáhne poloviny roku spermie. Teprve po datu této fáze probìhnou nové experimenty a jejich pøíèina je øízena spermiemi na specifické postupy. Dárce musí podepsat smlouvu s bankou - klinik musí vìnovat plnou pozornost dùle¾itému skladování spermatu. Ve svém regionu je praxe darování spermií v¾dy málo známá, a proto je materiál zcela znièen.Chcete-li èerpat z banky teoreticky, ¾e nìkteré. V¾dy po energii polského práva nemù¾e osamìlá milenka pou¾ívat slu¾by spermatu (dítì musí mít rodièe i matku souèasnì. Nejèastìji klienty tìchto klinik jsou sterilní páry a lidé, kteøí nesou genetické nemoci, které nechtìjí odhalovat svým potomkùm.