Rozvoj zbrojniho prumyslu

Rostoucí rozvoj prùmyslových technologií, postoj výrobu dobrý výsledek, energetické nároènosti a procesù v oblastech, jako je tisk, textilií, plastù, chemikálie, optiky a balení zvy¹uje riziko elektrostatického výboje. Mnohem intenzivnìj¹í výrobní proces, tím lépe je tøeba neutralizovat náklady, aby nedo¹lo k ohro¾ení bezpeènosti u¾ivatelù.

Nekontrolované vypou¹tìní nahromadìných elektrostatických nábojù mù¾e vyvolat vznícení smìsi alkoholu a vzduchu pomocí vytvoøené poko¾ky, zatímco stejná pøíèina výbuchu. Øe¹ení pro tento druh problémù je zajímavé pro firmy, které v tìchto pøípadech pou¾ívají, mimo jiné, elektrostatické uzemnìní, èi¹tìní nabitého povrchu, neutralizaèní nebo elektrostatické nabíjení.Elektrostatické uzemnìní je uzemòovací mechanismus, který je kladen na model v úspì¹ném naplnìní nádr¾í, které pøepravují sypké materiály nebo kapaliny. Na jejich povrchu se vyskytují znaèné mno¾ství elektrostatických nábojù. Pøipojení k uzemòovacímu systému nádr¾e je zapotøebí pøed naklápìcím pøiblí¾ením. Tím vybíráte riziko vznícení. Dal¹ími obtí¾nými situacemi je prostor pro úspìch potrubí, ventilù, dmychadel, které se pøi výrobì sypkých materiálù mohou v dùsledku vibrací nebo opotøebení od sebe oddìlit a zpùsobit nebezpeèí vznícení. Velké nádoby nebo nádoby naplnìné hoølavými látkami musí být rovnì¾ uzemnìny. Jiné nebezpeèí zahrnují neuzemnìné nádoby pou¾ívané pøi míchání a mísení sekvencí. Ve skuteènosti ka¾dý pohyb ve výrobním procesu generuje elektrostatické náboje, a» u¾ jde o nakládání výrobkù do pru¾ných nádob nebo o ruèní plnìní sudù nebo plechovek. Elektrostatické uzemnìní je nezbytné, proto¾e mù¾e zpùsobit výboj mezi personálem a nástroji a kontejnery, zatímco v prostøedí s potenciálnì výbu¹nou atmosférou mù¾e zpùsobit vznícení a výbuch.