Preventivni ultrazvukova vy etoeni pro diti

Základní preventivní vìdecký výzkum by mìl být provádìn jednou roènì, bez ohledu na vìk. Pøizpùsobí se jejich morfologii a krevní zkou¹ce. Stojí za to a zkoumat hladinu cholesterolu v pøírodì a cukru. Tyto testy poskytují mnoho údajù o zdraví a pomáhají odhalit onemocnìní v poèáteèní fázi. Mìly by být provádìny pravidelnì, bez ohledu na zdraví a vhodnost tìla.Relevantní zprávy o analytickém výzkumuVìdecké prohlídky by mìly být provádìny na prázdném ¾aludku. V pøedcházející den se veèeøe musí nejedovat nejpozdìji v 18 hodin. Pøíli¹ tuèné a pozdní jídla zvý¹í hladinu cholesterolu a glukózy v pøírodì. Morfologie je biochemická analýza krve. Jejím produktem je zjistit, zda je slo¾ení krve normální, a to znamená, ¾e systém nepohybuje zánìt (to je uvedeno v indexu OB.Testování cukru

Testování hladiny cukru (glukózy v pøírodì se vyznaèuje posledním vzorkem, který se pou¾ívá v morfologii. Správný výsledek je uveden v rozmezí 70-00 mg / dL.Na konci vìku 40 let je vhodné pravidelnì pravidelnì provádìt lipidogram. Z toho se mù¾ete dozvìdìt o celkové hladinì cholesterolu v pøírodì také o HDL a LDL, tedy o atraktivním a slabém cholesterolu. To je dnes LDL (¹patný cholesterol je nejhor¹í a hrozí nástup aterosklerózy. Lipidogram také informuje o hladinì triglyceridù, tj. Tukù, které jsou pro tìlo velmi obtì¾ující (èásteènì obsah je ni¾¹í ne¾ 150 mg / dL.Test moèi

Ka¾dý rok stojí také za zkoumání moèi, co¾ má za následek kontrolu funkce ledvin a celého moèového organismu. Doporuèuje se také mít rentgenové (rentgenové plic v plánu, aby bylo mo¾né detekovat mo¾nou tuberkulózu, která stále pøetrvává velmi nebezpeèná. Ultrazvuk bøi¹ní je také velký, co¾ umo¾òuje hodnotit, mimo jiné, stav jater, ¾aludku, ¾luèníku, moèového mìchýøe, duodena a pankreatu.