Povinnost zapsat do registru stala aktiva

Každý podnikatel ve věci příslušného účetního zákona je povinen vést evidenci majetku společnosti. Taková registrace je registrace dlouhodobého majetku.

Dlouhodobým majetkem se rozumí: pozemek, právo na trvalé využívání půdy, domy a stavby, stroje, dopravní prostředky, zařízení i vlastní zařízení, jejichž počet v období jejich pořízení přesahuje tři tisíce pět set příjemných a potřebuje existovat spoluvlastníkem nebo vlastníkem daňového poplatníka nebo společnosti. Povinnost zapsat majetek do evidence dlouhodobého majetku probíhá v měsíci, ve kterém bylo získáno.

http://kankusta-duo.shop/cz/

Pravděpodobně převládají záznamy o stálých aktivech v pozici zakoupené v časopisech o pracovních místech, na tištěných smlouvách s pravými sloupci z počítače, na ručně psaných stránkách s nakreslenými tabulkami nebo v poznámkových blocích bez odpovídajících tabulek, avšak zápisy musí mít všechny potřebné údaje k registraci. Podmínkou je ruční vyplnění dokumentu použitého ve firmě.

Dlouhodobý majetek je evidován na základě podkladů, na jejichž základě vznikla počáteční hodnota vložených prostředků. Tabulka pro evidenci dlouhodobého majetku by měla být: pořadové číslo, datum nákupu a převzetí, údaje potvrzující nákup, popis dlouhodobého majetku, symbol klasifikace dlouhodobého majetku, počáteční cena, odpisová sazba (v závislosti na letech užívání, výše odpisů, aktualizovaná hodnota počáteční hodnota, současná hodnota odpisů odpisů a datum ukončení spolu s podkladem pro jeho přípravu. V prodejním úspěchu opatření uveďte datum prodeje, pokud dojde ke zničení dlouhodobého majetku, měla by být připojena zpráva o likvidaci. Péče o správný účet musí společnost přijmout všechny doklady potvrzující pořízení dlouhodobého majetku.