Pokladna farex kf 03 amber

Setkáváme se s pokladnami v obchodì nebo supermarketu - tím, ¾e se pøedpokládá maloobchodní prodej. Od zaèátku. Co je to daòová pokladna?

Registraèní pokladny, také známé jako registraèní pokladny, nejsou nic nového, jako jsou elektronické pøístroje, díky nim¾ jsme schopni urèit obrat a vý¹i dobré danì a DPH splatné z maloobchodního prodeje. Na svìtì existují fiskální zaøízení, která nemají fiskální pamì», a informace o obratu je vidìt v cizí zabezpeèené pamìti.

V Polsku jsou kazety vybaveny fiskální pamìtí s hodnotami OTP (jednorázové programování, které jsou oznaèeny jedineèným èíslem, ve kterém jsou èistá a daòová èástka pøidìlena øe¹ením data prodeje. Samozøejmì mù¾e být k této vý¹i pøidána celková èástka danì a hrubá cena.

Rozdìlení pokladen.Z dùvodu vybudování pokladny se ¾adatel o registraci kvalifikuje pro pøíslu¹né pokladny elektronického pokladního rejstøíku (ECR, který:- spolupracovat s poèítaèi;- jsou to fiskální tiskárny;- jsou to poèítaèové pokladny;- systémy POS / EPOS (prodejní místo / elektronický prodejní místo;- jsou terminály pokladny.

Systémy, které jsou pøijímány na pokladnì, se zapoèítávají také do prvních dvou systémù:- autonomní systémy (pracovní pokladní program a aplikaèní program jsou vybrány uvnitø pokladny, jako jsou: POS, ECR, plná komoditní základna PLU, seznam kódù, názvy výrobkù pøidìlené písmeny symbolù danì z PTU (danì z prodeje a pomoci;- poèítaèové systémy (na této pokladnici chybí numerická klávesnice, ale fiskální tiskárna má nìkolik tlaèítek pro tisk denní fiskální zprávy. Prodej v aktuální èástce je organizován pomocí aplikaèního programu otevøeného v poèítaèi, který také øídí soubor fiskálních instrukcí.

firma