Pokladna elzab mini cena

Na zaèátku stojí za zmínku, co je slu¾ba fiskální pokladny: fiskalizace pokladny, nezbytné technické prohlídky, ve¹keré opravy provedené v záruèní dobì a po záruèní dobì a také nezbytná údr¾ba. Kromì toho je za zápisy do servisní kní¾ky odpovìdný servisní zástupce registraèní pokladny a hlásí fiskalizaci pokladny do USA.

Fiskální registraèní pokladny nabízejí svým u¾ivatelùm doplòkové slu¾by: ¹kolení z oddìlení slu¾eb registraèních pokladen a také slu¾by v podobném programování obchodních jmen a sazeb PTU.

Servisní technik v poøadí potøebných technických kontrol provádí následující èinnosti:- vyhodnocuje stav plomb pokladny a jejich souhlas s nápisy v servisní a servisní dokumentaci,- kontroluje program pokladny, jeho mo¾nosti, schvalování výtiskù v pracovní a servisní dokumentaci pokladníka,- kontroluje správnost provozu registraèní pokladny, zejména pøi vydávání daòových dokladù,- vyhodnocuje stav pokladny, fiskální pamìti, základní desky a fiskálního prvku z hlediska solidarity se stavebními materiály,- kontroluje správnost spotøebitelského displeje,- výsledek pøezkumu spolu s výhradami je uveden v servisní kní¾ce.

Svátek1. Provádí se nezbytné technické pøezkoumání a kdy u¾ivatel pokladny pozastavil na¹i úlohu nebo z nìjakého dùvodu pøestal evidovat nákupy na fiskální vý¹i, ale neevidoval pokladnu.2. V dobì technického pøezkoumání se pøezkoumává ka¾dý stavební okam¾ik pokladny, který je odpovìdný za registraci obratu a jaká nesprávná opatøení by mohla ovlivnit nízký výpoèet daní. Ano, a bìhem kontroly servisní technik nehledá závady, které by mohly vést k funkènosti pokladny, ani nekontroluje, zda ostatní prvky zaøízení, jako je mechanismus odpovìdný za tisk, napájení, fungují dobøe. U¾ivatel mù¾e samozøejmì po¾ádat servisního technika, aby zkontroloval stav pokladny a zmìnil po¹kozené polo¾ky, ale bude to práce provádìné mimo technickou kontrolu.