Poeklad do anglietiny

Farmaceutický pøekladatel je nesmírnì dùle¾itá práce, která vy¾aduje velký pøístup k profesi, vysoká citlivost a neustálý rozvoj slovní zásoby. Tak¾e pokud jsme farmaceutická spoleènost, pak je pro nás prospì¹ný farmaceutický pøekladatel, jen abychom pøekládali vysvìtlení o drogách ze zahranièí nebo vysvìtlili výsledky rùzných studií.

Tato hra dùvìry, jsme-li plné koncertní farmacie, máme zamìstnance rùzných národností a ne v¹ichni odhalit plus v tom sám stejným jazykem, a tak výsledky své vìdecké práce a výsledky prezentovány ve stylu, ve kterém vznikly. A tady farmaceutický pøekladatel pøijde do boje! A právì proto, ¾e ¾ena by mìla být souèástí le¹tìný pøi výrobì této profese, ale nejen, napøíklad zaèáteèník student, hned po promoci, naprosto bez zku¹eností. Oh, ne! Pøekladatel Pharmaceuticals je ve skuteènosti zodpovìdný úkol (to, zda dobøe pøelo¾it napø. Výzkum na problematiku nového léku mù¾e záviset na tom, zda uvolnìní zahájila, tak i se chce dobøe a ¾e mnohem dùle¾itìj¹í, odpovìdná osoba, která ví, ¾e stanovení této profese to vytváøí. Ba lze bez nadsázky øíci, ¾e osoba, která je pøe¾ití pøekladatel farmaceutická spoleènost závisí, proto¾e pokud tam jsou lidé, cizí jazyk, prùbìh komunikace a chce být pøipraven na libovolné datum. Jakékoli zpo¾dìní je ne¾ádoucí, proto¾e pak ukazují, ¾e sní¾ení potenciální zisky!To je dùvod, proè, pokud u¾ zamìstnáme èlovìka, který pro nás bude fungovat jako farmaceutický pøekladatel, pak se sejdeme se s námi, nenechme se nechat utrácet na¹e platební prostøedky pro nábor a pak pro jeho uspokojení. Proto musíme potvrdit, ¾e farmaceutický pøekladatel je v korporaci velmi dùle¾itou osobou a pravdìpodobnì po¾aduje vysoké ceny. Teï to potvrdíme, s tím si budeme sladit s tím i dodateènì, budeme potøebné finanèní prostøedky, pak se pravdìpodobnì objeví dobrá osoba, která bude pracovat jako "farmaceutický pøekladatel", budeme spokojeni s poslední spoluprací.