Peee o vlasy poed a po

Mùj bratranec je velmi rád, ¾e si hraje s vlasy, mù¾ete si ji moèit, vyèesat a naplánovat. Je tak zaujatá, ¾e pokud chce, aby v¹echno vypadalo dokonalé, doká¾e udìlat jeden prstík asi tucetkrát, polo¾í na nìj vlasy nebo je pøitiskne. Vysoko hodnotí výkony ¹koly a organizuje jim. Její poslední role jako princezna Joker je také originální a potøebovala dokonalý úèes a ¹aty. Na zaèátku moji máma propletla ji nìkolika páskami se stuhami na nì. Pak ta krásná jedenáctiletá øekla ne, ne a znovu, ani jednou. V kudrnatých vlasech vypadám hezèí ... tak to zaèalo. Pùl hodiny natáèení také jejich modelování. Vypadala krásnì jako jediná královna. A tak, jak se vypoøádat s rozmazlenými dívkami, rychle zmìnil názor. Nezapoèítáváme s pøítomností, ¾e to bylo asi dvì hodiny od poèátku trávení èasu na umìní. Neoèekávanì ... úplnì zmìnila svùj názor a ve svém projevu byla trochu víc "ne, nelíbí se mi to, nepamatuji se na nic jako na princeznu, je to její sluha". Vynalezla nový úèes, zastrèila si vlasy do formy plné koky. Proto¾e samozøejmì, jak jsem psal vý¹e, jsme nyní zku¹eni v øízení vlasù, poslední z nich zcela úspì¹nì. Její matka byla na jedné stranì pøipravena na odpoèinek za dvacet minut.

https://ling-flu.eu/cz/Ling Fluent - Efektivní řešení pro rychlé a efektivní učení cizího jazyka

Doporuèuji vlasové spony bubu-store