Peee o vlasy po bileni

Mùj bratranec je velmi rád hraje si s vlasy, mù¾ete to mrknout, høeben a psát. Je to opravdu pohlceno, ¾e chce, aby v¹echno vypadalo hezky, dokázal si vylep¹it pìtkrát pradlo, nìkdy jíst vlasové luky nebo je upevòovat. Miluje ¹kolní hry nejvíce a pøipravuje se na nì. Její nová tvorba, královna Joker, byla také snadná a vy¾adovala skvìlý úèes a obleèení. Na zaèátku moji matka mìla tucet stuh s pásky, které se k nìmu pøipojily. Pak ta krásná jedenáctiletá øekla ne, ne, ne jednou. Bude mi hezèí v místnostech ... a zaèalo to. Pìtatøicet minut pøetaktování pøi psaní. Vypadala skvìle jako skuteèná královna. Teprve tehdy, kdy¾ je s aristokrati, rychle zmìnila názor. Nevztahuje se na poslední, ¾e uplynulo ménì ne¾ dvì hodiny od zaèátku formace. Neoèekávanì ... zcela zmìnila my¹lenku a ve svém projevu to zní je¹tì nìco takového: "Ne, já vlastnì nechci, v tom, co si královnu nepamatuju, tolik práce." Po¾ádala o nový úèes, naplnìné vlasy v pohledu plnìné koky. Proto¾e, jak u¾ øekla pøedtím, ji¾ máme praxi pøi plánování jejích vlasù, co¾ se úplnì zøídilo. Její matka, na jedné stranì, byla od pøí¹tího a za nìkolik minut postavena.

Dr Farin ManDr Farin Man. účinné hubnutí pilulky

Doporuèuji vlasové spony bubu-store