Pami pokladny

Jak víte, jsou v¾dy neúspìchy. A v úspìchu pokladny. Stalo se mi to. Potøebovala ji nahradit a zjistila jsem, ¾e to bylo slo¾eno ve velmi malém poètu pøípadù, o kterých jsem nemìla ponìtí. Za prvé - jednoduché selhání, které webová stránka není schopna opravit nebo selhání fiskální pamìti. Dozvìdìl jsem se, ¾e je to velmi vzácné. Pak si mù¾ete pøeèíst pøed daòovým úøadem, pak si vymìnit pamì». A co kdy¾ je hotovo dal¹í ètení?

Poté by mìlo být zaøízení odesláno výrobci a mìlo by být pøipraveno laboratorní mìøení. Kdy je nutná zmìna pokladny? No, kdy¾ byla pamì» plná. Ka¾dá pamì» v¹ak má men¹í prostor. Celkovì fiskální chce z poètu denních zpráv. Tady, jako døíve, jsme èetli pøed daòovým úøadem a pak si vymìòujeme pamì». Dal¹í situace, kdy je zmìna pokladny vhodná, je zmìna daòového identifikaèního èísla. Mù¾e ¾ít bìhem transformace spoleènosti. Souèasné èíslo je trvale vlo¾eno do pamìti. A mìli byste si to pøeèíst také pøed daòovým úøadem. Musí být vyplnìn pøíslu¹ný dokument a zamìstnanec musí vyplnit zprávu o takovém ètení. Mù¾eme v¹ak dostat pamì» a nahradit ji pouze ...? No, ne! Takovou zmìnu mù¾e provést pouze servis výrobce. Samozøejmì, pokud se dostaneme do pokladny ve správném obchodì - èasto se o v¹e zajímají, proto¾e je zde slu¾ba. ¾etaková spolupráce mù¾e trvat a¾ nìkolik dní. Po výmìnì pamìti musí být pøístroj znovu naprogramován. V takovém pøípadì musí být opìt provedena registrace pokladny u daòového úøadu. & Nbsp; Vybere si spoustu èasu, který u¹etøíme, pokud si koupíme pokladnu na správném místì.V¹echny internetové pokrmy jsou nespolehlivé a na poslední dopad nic nezmizí. Musíme se pouèit z posledních jídel a stánku. Musíme si také být vìdomi situace z posledního, co¾ by zpùsobilo takové zhroucení. Nejvýhodnìj¹ím øe¹ením je telefonovat do bytu, kde jsme se dostali do pokladny a zeptat se "co je vysoce"? Na¹tìstí nám stále více takových obchodù pomù¾e polským problémem projít.