Oteviraci doby v tovarni schindler

Jak víte, továrna pøiná¹í mnoho významných pøíjmù ka¾dému majiteli, který otevírá takový obchod. Za zmínku stojí zodpovìdnost majitele na provozování takové továrny. Nejdùle¾itìj¹í povinností majitele továrny je zajistit bezpeènost ka¾dého zamìstnance v továrnì. Ano, v¹echny stroje, stejnì jako v¹echna pole v továrnì, musí být velmi zku¹ené a bezpeènì zaji¹tìny.

Jedním z nejdùle¾itìj¹ích standardù, které majitel musí dát svým typùm, je bezpeènost výbuchu. Jak víme pøi práci, jsou zapotøebí rùzné hoølavé látky, které také napájí stroje. To, ¾e by se takové látky zaèaly odpaøovat, napøíklad v dùsledku zhor¹ení takového stroje, riziko vzniku je znaèné. Proto je odpovìdností majitele továrny pravidelnì hledat v¹echny stroje v továrnì, stejnì jako vhodné skladování nebezpeèných látek pro zdraví a lidský ¾ivot. Ano, továrna musí splòovat v¹echny po¾adavky stanovené v polském právu, aby mohla být otevøena pro výrobu. Zamìstnanci mohou být a pracovat pouze na osvìdèených místech. Pokud by pravidelné kontroly naznaèovaly, ¾e existuje ohro¾ení délky a zdraví pracovníka ve výrobním závodì, je také velmi pravdìpodobné, ¾e odchod z provozu bude zastaven, dokud nebude splòovat v¹echny bezpeènostní po¾adavky. To v¹e by mìlo být kontrolováno vlastníkem továrny. Proto nestaèí poskytnout zamìstnancùm pøimìøený plat a získat zisk z jejich èinností. Za prvé, je dùle¾ité zajistit je s produkèní bezpeèností, kterou hledají ka¾dý den. Mnoho ¾en jistì uèinilo v¹echny bezpeènostní po¾adavky, pokud polský zákon o nich nemluvil. Proto je úloha státu tak dùle¾itá pøi hledání v¹ech mo¾ných továren a kontrole jejich bezpeènosti. Pøedev¹ím by se majitel továrny mìl sna¾it zajistit, aby ka¾dý, kdo ¾ije v továrnì, byl bezpeèný. Je to tak dùle¾ité.