Odstraoovani prachu anglicky slovnik

Systémy odsávání prachu se pou¾ívají témìø v¹ude tam, kde dochází k zneèi¹tìní pracovi¹» suchým prachem s velmi jemnými èásticemi. Tento typ technologického sbìru prachu je u¾iteèný zejména v odvìtví energetiky, keramiky, svaøování, kovu, døeva, farmaceutiky a potravináøství. Nejèastìji se pou¾ívá k odstraòování prachu tzv.

Nápoje z prvních problémù, které lze nalézt v prùmyslových domech, jsou opylení, které vznikají v sezónì v¹ech typù výrobních procesù.Toto opylení pøichází pøedev¹ím v rámci úspìchu obrábìní rùzných druhù materiálù nebo pøi nalití nebo pøená¹ení sypkých materiálù.Bohu¾el výsledný prach je velmi ¹kodlivý tlak na lidské zdraví. Èím je prach men¹í, tím vìt¹í je jeho ¹kodlivost. Co je hodnì, nìjaký pyl je toxický a dokonce i karcinogenní.Od dne¹ního dne není známo, ¾e celá pra¹nost pracovního pokoje je pravdìpodobnì motivací jak pro zdravotní problémy, tak pro odborné vady. Pouze z tohoto stavu je charakteristické odstranìní prachu.

Aby systémy odsávání prachu byly úèinné, mìl by být pou¾it lokální výfukový systém. Stojí pøedev¹ím ve smìru samonosných ramen, pøísav nebo známých typù odsavaèù, které se nacházejí v blízkosti zdroje emisí zneèi¹»ujících látek.

Datum by mìlo zajistit odstranìní v¹ech druhù shluky hromadìní prachu. Tento postup umo¾òuje, aby se zabránilo jeho pohybu a znovu padá prach. Kdy¾ je vrstva prachu zachycených na podlaze, zejména ve výrobním závodì, pomocí prùmyslové vysavaèe, proto¾e rostoucí vrstva prachu kolem zaøízení pøedstavuje vá¾nou hrozbu.Co je také obzvlá¹tì velké, systém sbìru prachu by v ¾ádném pøípadì nemìl hromadit elektrostatické náboje, proto¾e by mohl zpùsobit po¾ár.

Kromì toho se musíte postarat o tìsnost spojení v konstrukci. Je dùle¾ité vìdìt, ¾e v¹echny netìsnosti zpùsobují, ¾e se prach dostane ven a co je uvnitø, sni¾uje úèinnost odstraòování prachu.