Noeni lekaoska pomoc pro banachu 1

Pøedpokládejme, ¾e potøebujeme naléhavou lékaøskou pomoc. Ne proto, ¾e reaguje na va¹e tìlo a proto, ¾e jsme silné problémy s va¹í psychikou. Není dùle¾ité, zda jsme se dobrovolnì pøidali k psychiatrovi, nebo sami sebe pøivedli k péèi o jejich ¾ivoty nebo zdraví. V ka¾dém pøípadì, náv¹tìva psychiatra, stejnì jako v pøípadì beda jinému odborníkovi, vy¾aduje odpovídající pøípravy.

První náv¹tìva psychiatra bude pøedev¹ím rozhovor. Budeme muset mluvit o na¹ich vlastních problémech, kdy¾ zaèali, kdy¾ pochopili a co zpùsobili. Právì èas rozpadu, schopnost svìøit se jiné osobì nemocí, která nás trápí, je velmi obtí¾né. Proto se uva¾uje o tom, co se rozhodneme pøedat lékaøi. Nepokládáme se jen na principu, ¾e se nìkteré z va¹ich onemocnìní skrývá od psychiatra, naopak. Aby lékaø nám v ka¾dém pøípadì pomáhal, musí vìdìt co nejvíce jakýkoli prvek, který souvisí s pøíchodem jeho problémù, a proto by bylo vhodné pøipomenout v¹echny mo¾né skuteènosti týkající se psychologických ¾eleznic. Nemìli bychom být pøekvapeni, pokud psychiatr po¾ádá o rozhovor se svými èleny rodiny a partnery.

http://cz.healthymode.eu/eron-plus-zbavit-se-potencialnich-problemu/

Pøed prvním datem psychiatra je vhodné pøezkoumat na¹i souèasnou dietu, léky a léèebné postupy. Napøíklad akutní intoxikace alkoholem methyl nebo vysoké infekce mù¾e vést k depresi, záva¾ným nedostatkem vitaminu B1 mù¾e provádìt psychózu, B12 zpùsobuje ospalost a bludy, chronické bolesti a hluku, a je¹tì ¾ili operace mù¾e vést k pøecitlivìlosti senzorických a emocionální houpaèky. Psychiatr nakonec získal dobrý a v¹estranný obraz o zdravotním stavu pacienta, který se rozhodl poslat osobì, která je léèena, na jakékoliv vy¹etøení. To, co mnoho lidí mù¾e po¾ádat o dal¹í testy od neurologa nebo internisty, testy krve a moèi, mù¾e být také nutné. V mnoha pøípadech bude také nutné provést vy¹etøení hlavy, které zobrazí úplný obraz mo¾ných obratù v celé lebce.