Neplodnost a doba

Neplodnost u mu¾ù je dána pøedev¹ím nízkou pohyblivostí spermií, nízkou kvalitou spermií nebo pohlavním traumatem. Nejèastìji je neplodnost výsledkem nízké kvality spermatu, tj. Sní¾ení poètu spermií (ménì ne¾ 20 milionù v 1 ml nebo sní¾ení jejich pohyblivosti.

Dùraz je kladen na to sexuálnì pøenosné nemoci a pøehøátí varlat (èasté pou¾ívání sauny, tìsné a bezvìtøí spodní prádlo. Nìkdy je neplodnost zpùsobena po¹kozením varlat nebo vadou v dùsledku infekce nebo zranìní. Jedná se nìkdy o postup v semene zralých spermií a nìkdy i úplné neplodnosti. Reprodukèní funkce mohou také ovlivnit srdeèní onemocnìní, ledviny a plíce.

léèbaPrvním krokem v léèbì mu¾ské neplodnosti je zmìna zpùsobu ¾ivota. Jistì, fyzická aktivita pomù¾e, stejnì jako opu¹tìní drog, jako je alkohol. Situace týkající se spermatu je pozitivnì ovlivnìna dietou s nízkým obsahem tuku, která je velká v produktech a zeleninì a slou¾í tìlu i vitamínu I. Pokud je neplodnost produktem hormonálních poruch, pacientovi jsou podávány hormony. Obstrukce vas deferens se zastaví u nìkterých chirurgických pøípadù.

https://mlash.eu/cz/

pøíèinyNeplodnost, která zahrnuje více genetického pozadí. Stojí za zmínku, zejména v pøípadì úspìchu, kdy¾ ¾ena dostala nìkolik potratù z této úrovnì. Èasto je sní¾ení plodnosti zpùsobeno abnormalitami v chromozomech. Existuje také zmìna genu cystické fibrózy. Dùvodem neplodnosti mù¾e být také cestující prase. Toto dìtské onemocnìní u malých chlapcù, které jsou obzvlá¹tì nebezpeèné. A¾ 1/3 mu¾ù po sexuální zralosti mù¾e vyvolat zánìtlivé otoky varlat, které mohou být posti¾eny neplodností. Sexuálnì pøenosné nemoci jsou stejnì ¹patné. Infekce vytvoøené Chlamydia trachomatis nebo Mycoplasma hominis mohou dokonce vést k trvalé neplodnosti.Za Kallman systém je také tøeba doplnit. Je to pak genetická porucha, která je regulována nedostatkem nebo zmizením zápachu a nìkdy a zpo¾dìním puberty. U mu¾ù posti¾ených touto chorobou jsou významnì nízké varlata, penis a ¹patná hladina testosteronu. Prognóza je u pacientù s testikulární velikostí nad 2,5 cm.