Nebezpeei po aru nebo vybuchu

Smìrnice 94/9 / ES (ATEX je normativní zákon, který zahrnuje jak zaøízení, tak øídicí systémy. Dotèená zaøízení jsou urèena pro pou¾ití v oblastech vystavených riziku výbuchu metanu nebo uhelného prachu. Tato zásada je dokumentem Evropského parlamentu a doporuèením ze dne 23. bøezna 1994.

A v místním právním systému byl zaveden na základì naøízení ministra hospodáøství ze dne 22.12.2005. OJ È. 263, polo¾ka 2203 Hlavním zámìrem tìchto informací je pøedev¹ím sbli¾ování právních pøedpisù èlenských státù týkajících se zaøízení a ochranných systémù údajù pro pou¾ití v prostøedí s výbu¹nou atmosférou metanu a uhelného prachu. Smìrnice se v¹ak vztahuje také na zaøízení a ochranné systémy urèené pro pou¾ití v prostøedí s nebezpeèím výbuchu. Souèasnì je tøeba poznamenat, ¾e tato rada se týká bezpeènostních, øídicích a regulaèních zaøízení. Tato zaøízení se otáèejí k pou¾ití mimo zú¾ené oblasti, které jsou zamìøeny na urèité zaøízení a ochranné metody pro zem v potenciálnì výbu¹ných oblastech.Existují výjimky ze smìrnice ATEX. Diskutovaný princip není spojen mimo jiné se zdravotnickými prostøedky, které se pou¾ívají v lékaøském prostøedí. Nevyhazujte je do vybavení urèeného pro domácí pou¾ití, osobních ochranných prostøedkù, lodí, dopravních prostøedkù.Tento právní akt Evropské unie má zvlá¹tní po¾adavky uvedené v daných normách. Kromì toho klasifikuje potenciálnì výbu¹né sféry, které jsou obsa¾eny v pøíloze è. I k dispozici 1999/92 / EC ATEX137 ze dne 16. 12. 1999 "O minimálních po¾adavcích zvy¹ujících hodnotu dùvìry a zdraví zamìstnancù potenciálnì vystavených pùsobení v oblastech s výbu¹nou atmosférou".Nástroje a ochranné styly mohou být materiály jiných smìrnic týkajících se rùzných rozmìrù a to, co navíc zaji¹»uje umístìní znaèky CE na nì. Toto oznaèení by mìlo být jasné, jasné a trvalé.Souèasná smìrnice bude nahrazena novou smìrnicí ATEX 2014/34 / EU. Stane se 20. dubna 2016.