Modlitba za rozvoj spoleenosti

Tìhotenství, ¹»astná doruèení a následná výchova dítìte jsou nejpozitívnìj¹ími obdobími ¾ivota pro ka¾dou ¾enu. Budoucí matky se tì¹í na den, kdy usly¹í plný srdeèní tep. Tak¾e je pro nì znamením, ¾e vývoj dítìte jde správným smìrem a velkým zpùsobem je uvìdomuje, ¾e jsou pod srdcem svého budoucího milovaného potomka. Drazí budoucí matky, nedávejte se zdùraznit, pokud bìhem prvního ultrazvuku lékaø nesly¹el srdeèní tluk va¹eho dítìte. V poèáteèních fázích vývoje plodu jsou zmìny velmi snadné, prakticky ze dne na den a první srdeèní tep je dodateènì pochopitelné dnes v 21. dne tìhotenství.

Na poèátku se srdce dítìte nepodobá známému orgánu. V poèáteèních fázích vývoje plodu existuje pouze druh trubky, která pumpuje krev. Zatím kolem 14. týdne tìhotenství bude na konci dítìte dùle¾ité (v¹ech 6 mm srdce, které bude pevnì stanoveno v ultrazvukových vy¹etøeních. Bohu¾el bude v¾dy pøíli¹ malá, aby ocenila jeho správný vývoj. Chcete-li správnì posoudit vývoj srdce dítìte, bude nutné poèkat a¾ 20 týdnù tìhotenství, kdy¾ srdce nenarozeného dítìte dosáhne velikosti 20 mm.

Kdy¾ pøijde na sly¹ení srdce, bude to je¹tì dal¹ích 11 týdnù tìhotenství, ale pouze za pomoci specializovaného vybavení, které doká¾e zpracovat tok krve na zvuk. Správný srdeèní tep pomocí stetoskopu je v¹ak mo¾ný a¾ po pøekroèení 18. týdne tìhotenství. Stojí za to èekat na souèasnou pøísadu - první srdeèní tep na¹eho budoucího dítìte u¾ nezapomenete.

Bìhem tìhotenství nedo¹lo k plodové krvi do plíce dítìte. Bylo to znamení toho, ¾e se dítì dìje, ¾e se dìje, ¾e více ne¾ jedna hodina volného dýchání, mìli bychom se soustøedit na správný vývoj orgánù. To je dùvod, proè se srdce dítìte vyvine pouze v dobì dodání. Od tohoto okam¾iku bude poslouchání srdeèního tepu plodu dodateèné v urèitém okam¾iku. Jediné, co musíte udìlat, je jemnì polo¾it ucho na hrudník va¹eho dítìte.