Moderni oe eni pro omezeni hrozeb

Pøeprava jiných materiálù vy¾aduje pou¾ití moderní technologie v souèasné vìdì. Nápoj od tìch nejnápadnìj¹ích a vyu¾ívajících v mnoha jiných oblastech zemì jsou vibraèní podavaèe.

Tato zaøízení zaji¹»ují dopravu hrubých, prachových a starých surovin, které nejsou pøíli¹ dlouhé. Pøesto¾e jejich struktura jde do kombinace nìkolika podavaèù v sériovém spojení, tyto pøístupy umo¾òují del¹í dopravní cesty.Nabídka výrobce obsahuje tøi základní typy dopravníkù: øetìzové, pásové, váleèkové a vibraèní dopravníky.

Vibraèní dopravník je organizace, ve které se surovina pohybuje, a to díky vyu¾ití její setrvaènosti. Jejich úkolem je vyu¾ít pohybové asymetrie, pomalé tempo pøemìny na zaèátek a silný návrat k posunu produktu. Doprava provádìná pomocí takových zaøízení je mo¾ná díky pou¾ití vibrátorù s rùznými frekvencemi vibrací. Struktury tìchto institucí odpovídají po¾adavkùm èlovìka a mohou existovat stranou, horní nebo dolní èástí. Pou¾ití nových øe¹ení umo¾òuje vyu¾ití jak pozastavených, tak udr¾ovaných budov.

Vibraèní dopravníky jsou rùzné a mají zpùsob napájení. Pokrmy navr¾ené výrobci jsou elektricky nebo pneumaticky napájeny. Obì tyto øe¹ení jsou charakterizovány nízkou spotøebou energie i pøi vìtrání, pøi souèasném sní¾ení hladiny hluku.

Vibraèní podavaèe jsou a hrají se na silnicích, kde je nutné pøedem oddìlit materiál, jeho chlazení nebo vytápìní, zvlhèování nebo dehydratace. ©iroká aplikace umo¾òuje, aby výrobci tìchto strojù pøizpùsobovali na¹e výrobky svým vlastním potøebám. Podmínìný dar je druh surovin, které budou dodány, úèinnost a podmínky, ve kterých budou pou¾ity.