Mala skoio

Tradièní jaro èeká. Není to jen nadìje strávit pár kilogramù navíc, ale také si vymìnit stravovací návyky. Teplej¹í poèasí nás vyzývá k odstranìní tvrdé stravy zalo¾ené na maso a mléce a na zdraví, které nám nabízejí saláty.

vitamínySaláty jsou velká vitamínová bomba. Poskytují nám ka¾dý prvek nezbytný pro dùle¾ité fungování tìla. Poláci v¹ak stále mají tendenci být dychtivìj¹í na výrobky ¾ivoèi¹ného pùvodu. Proto mnoho na¹ich krajanù trpí kardiovaskulární chorobou. Koronární onemocnìní, ateroskleróza a hypertenze jsou stále velmi dùle¾itými pøíèinami úmrtí u star¹ích osob. Èastìj¹í jíst saláty a minimalizovat ¾ivoèi¹né produkty minimalizují riziko vý¹e uvedených chorob.

stravitelnostZelenina je pro jemnìj¹í sílu ne¾ tìlo a mléèné výrobky. Oni jsou ménì v plánu jídla, díky èemu se po jídle cítíme lépe. Zelenina má na rozdíl od masných výrobkù zásadní reakci. Díky nim nevyvolávají problémy s pálením ¾áhy a hyperaktivitou. Dieta zalo¾ená na konzumaci salátù je proto pro ná¹ potravinový projekt silnìj¹í a hezèí.

Snadná pøípravaPøíprava salátù není obtí¾ná, zvlá¹tì pokud máme správné vybavení. Elektrický rozmetávaè zeleniny nás pøimìje k tomu, abychom jej vyrobili neuvìøitelnì rychle. V¹e, co musíte udìlat, je vybrat si zeleninu, ze které hodláte udìlat salát, rozdrtit je pomocí stroje, míchat a mrhat s citrónovou ¹»ávou. Bìhem nìkolika vteøin máme trvanlivé a vý¾ivné jídlo.

kalorickáNe¾ pøijdou bohaté a horké dny, stojí za to ztrácet nìjaký tuk nahromadìný v zimì. Nejúèinnìj¹ím zpùsobem, jak dosáhnout po¾adované hodnoty, je pokraèovat ve stravì na základì zeleniny a salátù. Budete rychle zjistit, ¾e ví, jak ¾ít mnohem víc z tradièních polských bigos a vepøového kotleta. To, co je velmi dùle¾ité pro pøípravu lahodného salátu, by nemìlo být v kuchyni specialista. V¹e, co potøebujete, je vynalézavost a my¹lení. Chce, ale od nás budeme vytváøet vlastní dobrý a trvanlivý salát.