Majitel restaurace smysly

Pokud jste vlastníkem jakékoli prodejny nebo stravovacího zaøízení, víte velmi dobøe, ¾e rychlost slu¾eb zákazníkùm je nápojem z nejdùle¾itìj¹ích úkolù, které musíte splnit. Pravdìpodobnì jste v¹ak nikdy netu¹ili, ¾e skvìlý nápad pro tento aspekt nejen¾e dr¾í rychlost pøípravy objednávky, ale i samotné zavedení zakázky do týmu a vypoøádání ve fiskální vý¹i.

Tak¾e pokud je vá¹ domov vyzdoben v zastaralých nebo málo pokroèilých nebo zastaralých pokladnách, tento aspekt významnì prodlu¾uje dobu zákaznického servisu, co¾ pøímo odkládá jeho spokojenost a jeho zacházení se slu¾bami, které vám nabízí!Existuje je¹tì více vybavení pro svatbu na trhu a stravovací prùmysl mù¾e tì¾it ze stále technologicky vyspìlej¹ích øe¹ení, která pøímo ovlivòují skupinu poskytovaných slu¾eb! A my naprosto pomáháme s posláním, které poèítá se zlep¹ováním kvality stravovacích slu¾eb. Musíme vám nabídnout nápoj z nejpokroèilej¹ích èí¹níkù a barmanských produktù - program Gastro Pos Demo.Jeho slu¾ba je nejen intuitivní, ale stále se podobá pozici na tradièní fiskální pokladnì, tak¾e zamìstnanci nebudou velkým problémem s pøizpùsobením se inovativním øe¹ením! Kromì toho, celý program pomáhá v dotykovém re¾imu, poskytuje hladký, a co je nejdùle¾itìj¹í, velmi velký výbìr objednávek. Identifikace èí¹níka je také mo¾ná díky znaènému technologickému pokroku a snadnému pou¾ití, proto¾e k tomu dochází zadáním správného kódu pro danou osobu, nebo je¹tì jednodu¹¹í, pomocí speciální magnetické karty.Program Gastro Pos je jednoznaèný "Musí mít", pokud chce být pøítomen na zákaznickém servisu na nejmen¹í úrovni svìta! Gastro Pos je pøijímáno a oblíbené v mnoha gastronomických zaøízeních a pøíjemných barech! Nenechte se proto divit, jen o chvilku déle a uèinit svou restauraci vzestup na je¹tì vy¹¹í úroveò!