Magda gesslerovy vlasy

Mùj bratranec se rád baví s vlasy, mù¾ete ji neustále hýbat, vyèesat a zvedat. Je tak zasa¾ena tím, ¾e chce, aby celá podoba vypadala dokonalá, doká¾e uspoøádat ¹estkrát ¹òùru, poka¾dé jíst ¹òùry na vlasy nebo se na nì vrhat. Ona nejvíce hodnotí výkony ¹koly a dosahuje je. Její nové stvoøení princezny Riddlerové bylo dodateènì zábavné a já bych si pøál perfektní úèes a obleèení. Za prvé, Mama vyplaskla spoustu svých copánkù s luky, které se k nim pøipojily. Pozdìji ta dokonalá dívka øekla ne, ne, ne je¹tì jednou. V kudrnatých vlasech bych se dìlal lépe ... a zaèalo to. Èas natáèení a jejich pokládání. Vypadala krásnì jako velká princezna. Ale kdy¾ je s rozmazlenými dìvèaty, rychle se zmìnila. Nebojte se, ¾e na poèátku seznámení s pøedstavením uplynulo ménì ne¾ dvì hodiny. Neoèekávanì ... úplnì zmìnila vize a v jejím jazyce to zní trochu víc, ne¾ se mi nelíbí, v èem¾ královnì nevzpomínám, jaká je její panna. Po¾ádala o nový úèes, její vlasy se rozøezaly do konstrukce volné koky. Proto¾e, jak u¾ øekla pøedtím, u¾ máme praxi kombinovat vlasy, tak¾e to v¹echno ¹lo velmi hladce. Matka z jedné strany a druhá za dvacet minut byla vynikající.

Zkontrolujte, kde koupit vlasy