Lekaoske prohlidky pro kvalifikaeni certifikat

Vy¹etøení kolposkopem je studie, která mù¾e být pou¾ita k detekci onemocnìní u pacienta, který uspìje. Kolposkop je souèasný lékaøský pøístroj, který vám umo¾ní vzít kus tkánì z pochvy, dìlo¾ní stìny nebo vulvy.

Díky tomu se mù¾e správný lékaø s dobrými názory podívat na tuto tkáò a rozpoznat, zda na ní byly nìjaké zmìny. Kolposkopie je studie, která díky dobrému vybavení mù¾e dát lékaøi pøesný pohled na pochvu, dìlohu, kanál a vulvu pacienta. Je tedy studií, ¾e prakticky osmdesát procent umo¾òuje zji¹tìní rakoviny, tj. Onemocnìní, které nebylo dosud léèitelné. Díky této zku¹enosti lze rakovinu nalézt v raném stádiu, tak¾e bude mo¾né vyléèit pacienta. Cytologie, která je stále provádìna v gynekologu, detekuje rakovinu v pouhých sedmdesáti procentech. V souèasné dobì jsou v¹ak lékaøi toho názoru, ¾e je výhodné kombinovat obì tyto cesty, tj. Nejprve provést cytologické a pozdìji kolposkopické vy¹etøení. Obì metody smíchané dohromady poskytují prakticky stoprocentní ¹anci odhalit rakovinu v takovém stadiu, ¾e po okam¾itém zásahu bude léèitelná. Díky kolposkopu, který vám umo¾ní podívat se na ¾enské orgány u svého lékaøe, mù¾e také pøesnì vymezit místo mo¾ného chirurgického zákroku a poté, co byl proveden, mù¾e zjistit, zda ji nechal správnì pøipravit. Cytologické vy¹etøení je otázkou, která se doporuèuje ¾enám, které pøekroèily dvacátý pátý rok ¾ivota a zaèaly pohlavní styk. Ka¾dý nesprávný výsledek (i nejmen¹í odchylka v cytologii by mìl být dále ovìøen jako dùkaz kolposkopem. Pøed takovou studií je nucen odstoupit od jakéhokoliv zásahu do dìlo¾ního èípku a pochvy, nebo gynekologické vy¹etøení nelze provést a pohlavní styk není povolen na nìkolik dní pøed vy¹etøením. Sledování hry není vytvoøeno bìhem menstruace. Medicína se hodnì zvy¹uje. To je nesmírnì pøesné, proto¾e boj proti rakovinì, který je neustále zpùsobován nevyléèitelnou nemocí, je skvìlý. Bohu¾el, zji¹tìní tohoto onemocnìní pøíli¹ pozdì prakticky v¾dy vyvolá smrt pacienta. Vy¹etøení kolposkopem proto bude pravdìpodobnì dalekosáhlým protiopatøením.