Led osvitleni obi

Nouzové osvìtlení hraje v dne¹ní dobì obzvlá¹tì dùle¾itou osobu v bezpeèí a konkrétnì vede k efektivní evakuaci hostù z ohro¾ené budovy. Nouzové osvìtlení LED hraje nesmírnì dùle¾itou roli, zejména pøi ztrátì základního napájení svítidel. Zvlá¹tì dùle¾itou roli není jen výbìr slu¹ného osvìtlení, ale také vhodné oznaèení s pøíznaky v¹ech komunikaèních cest a oblastí s velkým rizikem.

Jaké nouzové moduly jsou na trhu otevøené?Na na¹em trhu najdeme øadu armatur a speciálních nouzových modulù, které nám pøi evakuaci obyvatelstva zajistí velmi ¹irokou úroveò bezpeènosti. Úèinky dostupné na trhu lze mimo jiné vyu¾ít k realizaci nouzového osvìtlení na spoleèenských místech, kanceláøích, soukromých bytech nebo schodi¹tích. Moderní moduly a nouzová svítidla jsou charakterizována nejen jejich bohatým designem, ale i rùznorodostí výkonu a splnìním velmi pøísných bezpeènostních po¾adavkù. Na regálech obchodù jsou velmi populární nejen sí»ová svítidla pro funkèní pou¾ití, ale také moderní LED nouzové osvìtlení s vy¹¹ím stupnìm vzduchotìsnosti, které lze bezpeènì u¾ívat v místnostech, kde je vlhkost vysoká, a také vysokou pra¹ností. Nouzové osvìtlení se zvý¹enou vzduchotìsností je ideální pro koupelny.

Co je tøeba vìnovat pozornost pøed nákupem?Lidé, kteøí chtìjí získat profesionální LED nouzové osvìtlení, by nejprve mìli hledat produkty pøipravené z velké tøídy výrobkù. Kovové prvky z u¹lechtilých, hliníkových nebo polykarbonátových prvkù jsou ji¾ známé. Tyto rámy mohou být namontovány na svislou stìnu také pro stropy. Stojí za to investovat ve svìtle svìtlých a oblíbených znaèek, a to díky tomu, proè budeme 100% jistý, ¾e budeme schopni být efektivní po mnoho let pou¾ívání. Stojí za to hledat jména jako TM TECHNOLOGIES, ES-SYSTEM, AWEX nebo HYBRYD. Pøi výbìru moderního LED nouzového osvìtlení stojí za to souèasnì vìnovat pozornost, zda zakoupený výrobek obsahuje certifikát CE, který potvrzuje shodu na¹eho nouzového osvìtlení s platnými evropskými normami.

zkou¹kyModerní systémy nouzového osvìtlení se zabývají mnoha novými øe¹eními, jejich¾ cílem je zlep¹it pohodlí pøi pou¾ívání a pøedev¹ím bezpeènost zaøízení. Stojí za to investovat do takového nouzového osvìtlení, které bude bohaté na provádìní zkou¹ek podle normy PN-EN 50172. V moderních svítidlech s vlastním testem, základním mìsíèním funkèním testem, je pravdìpodobné, ¾e existují v automatickém re¾imu, stejnì jako testy svìtelného èasu. Na svém vlastním trhu jsou také viditelné nouzová svítidla urèená pro byty, kde by mìla být zaznamenána ve¹kerá zku¹ební historie jednotlivých nouzových svítidel.

Kde chce¹ být pøijata?Naléhavé osvìtlení, tedy evakuaèní osvìtlení, by mìlo zaèít se v¹emi evakuaèními mo¾nostmi v budovách sociálních slu¾eb a v domech kolektivního bydlení. Nouzové osvìtlení by mìlo také vycházet v plném rozsahu, které se pou¾ívají k evakuaci a jsou podporovány pouze umìlým svìtlem. Absolutnì by se mìlo jednat o interiéry kin, divadel, rùzných velkolepých míst, èítárny, èasopisy, konferenèní místnosti, sportovní haly, zábavní podniky, muzea i ve velkých veøejných budovách.