Krajee 294 6

Existují lidé, kteøí ve své vlastní stravì neberou v úvahu maso a ¾ivoèi¹né produkty a je jich i dost. Nicménì, ka¾dý je rád, ¾e jíst uzeniny na snídani nebo veèeøi. Tak¾e v obchodech jsme obrovský sortiment uzenin. Levnìj¹í, dra¾¹í, men¹í nebo tì¾ké. Opravdu jiné. Ka¾dý chce jiný druh. Podobnì jako tlou¹»ka øezù. Ka¾dý má rád jinou tlou¹»ku. Nìkteøí preferují tlust¹í kusy, jiné tenké.

Ti, kteøí na sendviè polo¾ili podstatný kousek ¹unky, si v tom pøedmìtu koupili ¹unku a nakrájeli ji v budovì. S no¾em, pokud je nìkdo, krájeè na uzeniny. Je v¹ak velmi pìkné, aby ¹unka byla nakrájená. Dáma v rostlinì kusy ¹unky nakrájí na tenké plátky, tak¾e si mù¾eme snadno koupit ¹unku za kilogramy nebo nakrájené na plátky. Vyléèené maso je èasto prodáváno prodejci døíve, ale stává se, ¾e vyléèené maso je v segmentu a je s námi øezáno. A na krájení masa ve skladu je nutné, a dokonce i krájeè je nutný. Krájeèe masa výraznì zjednodu¹ují proces øezání. Pøedstavte si, ¾e v obchodu je dlouhá fronta a prodávající prodává ¹unku no¾em. Tak¾e to není mo¾né si pøedstavit. Krájeèe nabízejí dobrou tlou¹»ku øezu, kterou nelze dosáhnout no¾em. Kromì toho poskytuje velmi rychlé krájení ¹unky a tím i velkou úsporu èasu a výroby. Pokud v¹ak pou¾íváte krájeè na maso, mìli byste dbát zvý¹ené opatrnosti, proto¾e lopatky jsou extrémnì ostré a motory jsou mimo provoz. To znamená, ¾e nejsme ohro¾eni jen øezem, ale vá¾nì jsme odøízli prst.Krájeèe krájení masa mohou mít oba prostory. Existují existující organizace, které jsou lehèí a pøizpùsobené pro domácí pou¾ití. Ty v hypermarketech jsou mnohem vy¹¹í a poskytují vám velmi velký poèet vyléèených mas. Je známo, ¾e v závodì nebudeme øezat opravdu ¹iroká èísla, dovolte mi, abych byla dlouhá, dlouhá rodina.