Jizda na kole valeena

https://waist-slim.eu/cz/

Cyklistika je specifický dopravní prostøedek, který má koneckoncù spoustu sportu a spálí spoustu kalorií, co¾ je dùvod, proè je nutná dobrá dieta pro cyklisty. Je proto vynikajícím øe¹ením pro lidi, kteøí potøebují ztratit zbyteèné kilogramy. A lidé, kteøí chtìjí mít motor jen jako transport nebo koníèek, by mìli vìnovat zvlá¹tní pozornost menu, tak¾e výlety na kole nebudou pøíli¹ vyèerpány. Ní¾e jsou uvedeny nìkteré tipy, které by mìly øídit lidi, kteøí øídí hodnì vzdálenosti na kole. Zde je cyklistická strava pro ty, kteøí milují cyklistiku:

Snídanì.Nemá smysl øíkat, ¾e snídanì je nejdùle¾itìj¹ím jídlem v prùbìhu dne. Je pøíli¹ úkolem poskytnout nám sílu po zbytek dne a zbývající jídla doplní tuto energii. Preferovanou mo¾ností bude mimo jiné müsli s ovocem a rozinkami nebo mléèná polévka s tìstovinami (al dente.Svaèinu.Kdy¾ stojíme na kole, je dobré mít chutné obèerstvení, které nám dá sílu a náhlé hlady. Prvním prvkem by mìly být jednoduché uhlohydráty, proto doporuèujeme konzumovat zralé banány nebo sendvièe s d¾emem a medem. Pokud jde o zeleninu, preferovanou mo¾ností budou rajèata a èervená paprika.Veèeøe.Po intenzivní jízdì mù¾eme být silným hladem. Je pravda, ¾e jej nepøehneme s jídlem hned po fyzickém cvièení. Ji¾ po pøíjezdu z pozornosti jízdního kola dostatek pomeranèového d¾usu nebo zrna (jako dùkaz Corny. Sedíme na veèeøi, kterou jíme, a pozdìji, kdy¾ odpoèíváme po úsilí.Hydratace.Nejprve nezapomeòte na dobrou hydrataci tìla. Nejdùle¾itìj¹í je vypít správnou dávku tekutin, ne¾ jdete na kole. Nejvíce dokonalým pøístupem bude voda, vhodné energetické nápoje pro sportovce. Také bychom mìli mít na pamìti my¹lenku, ¾e pracovník chce asi 2 litry za den vody opilý (samozøejmì ve vztahu k pohlaví a velikosti tìla a mo¾ných úèinkù dehydratace, zejména v podmínkách cvièení, okam¾itì sní¾it na¹i výkonnost, budeme cítit pomalý a zbaven energie.

Cyklostezka obsahující programy, které jsem prezentovala, není náhradou za normální jídla, naopak. Nicménì, nemusíte pøejídat! A pro ¾eny, které mají zájem o výbìr nejvhodnìj¹ího jízdního cyklu, doporuèujeme setkání s dietetikem, který si vybere druhy jídel v takové podobì, ¾e starý by byl pro nás nejlep¹í, ne pro obyèejnou osobu.