Jidlo pro diti

Nedávno jsme mìli den svatého Valentýna, tak¾e jsem se rozhodl, ¾e pøipravím pøekvapení pro svou pøítelkyni. V programech jsem mìl dvouchodovou veèeøi a dezert v prostøedí vína a vonných svíèek z konkrétního obchodu DIY. Skvìlý nápad - lastury. Velmi vynikající pokrm, ale také tì¾ko vyrobitelný, proto¾e mussels musí být schopny se dobøe sma¾it, aby z nich udìlal chu».

Bohu¾el, ¹éfkuchaø ze mì je pomìrnì prùmìrný. V zásadì bych to mohl øíci zaèáteèník, proto¾e by tam byla témìø pravda. Na internetu jste na¹li recept na tyto sandpics. Byl problém s porozumìním poloviny textu, proto¾e v¹echno bylo napsáno v angliètinì! No, nevzdal jsem se, v¹echno jsem v pøekladateli hodil a jdeme k elementu, spolu s kuchaøovou intuicí (kterou nemám. Rozhodl jsem se, ¾e budu citovat tyto mu¹le ve spoleènosti zeleniny. Zapomnìl jsem v¹ak, ¾e je tøeba nejdøíve odstranit a rozøezat zeleninu. Vyvolával stres, proto¾e jevi¹tì bylo stále ménì a já jsem byl daleko. Zaènu krájet zeleninu, nechtìl jsem ztratit prst, dostal jsem se na prst ... No, jako jediný mu¾, kterého jsem nevzdal. Pøi¹el jsem s nápadem - øezaèkou zeleniny. Byl to vlastnì hit. Ne úplnì, ¾e jsem u¹etøil pár vteøin na øezání to také nemusel mít strach z na¹í existence pomocí krájeèe. Kdy¾ toto v¹echno existovalo, polo¾il na máslo mu¹le. V¹echno se sma¾e pøesnì, samozøejmì, kdy¾ je v obraze z internetové perspektivy, na které jsem na¹el recept. Zapomnìl jsem v¹ak, ¾e musí udìlat nìjakou polévku. Rychle jsem skoèil do nejbli¾¹ího skladu pro kyselou polévku ve sklenici a odstranil ji do hrnce a pak ji jen ochutnal. Pro mouèník jsem si nechal pøipravit vlastní zmrzlinu. Je to dobøe, ¾e jsem se motivoval k tomu, abych to udìlal den pøedtím, proto¾e u¾ bych nemohl nic dìlat. Musím pøiznat - poslední okam¾ik, který mi zachránil øezaè zeleniny, mi zachránil dvouchodovou veèeøi. ®ena byla pøekvapená a úcta k mým kulináøským dovednostem.