Internet v zahraniei

Internet je velmi u¾iteèným zdrojem informací. Ale pouze tehdy, kdy¾ je základ uvedena v jasném jazyce. Zvlá¹tì, ¾e takový úèinek je dosa¾eno, kdy¾ text je neoddìlitelnì spojen s problémy IT. Je to proto, ¾e funguje s výraznou slovní terminologií.

Øeknìme jim na kus papíru, mù¾ete oèekávat, ¾e je sly¹íte, ale tato øada zákazníkù, která prochází ka¾dodenním kontaktem s nimi, a» u¾ vyu¾ívají speciální vzdìlání nebo ne. Nicménì, není a musí být pøedáno pouze tìmto lidem. Zvlá¹tì pokud je obsah smìrován do dokumentace nápovìdy, z ní¾ v nových formuláøích chce nìkdo, kdo nav¹tíví slu¾bu.

IT pøekladyTak¾e pøi vytváøení webové stránky stojí za to postarat se o IT pøeklady. Díky nim je dùle¾ité pøekládat typicky technický obsah do øe¹ení, které by bylo pøímo pro celkový laik. Jak je známo, èlovìk, který hledá pravidla v zálo¾ce pøipojené k technické slu¾bì, stále není dobøe známý ve struktuøe webu nebo v konkrétní terminologii.

Technická dokumentaceIT pøeklad je také tøeba vzít v úvahu, kdy¾ plánujete sdílet mnoho technických dokumentù v pùvodních jazycích. Nabízí napøíklad software, je dùle¾ité, aby jeho popis byl èitelný pro ka¾dého, kdo mù¾e usnadnit práci nebo odvodit od konkrétního mobilního zaøízení. V jiném pøípadì bude leví podíl pøíjemcù jednodu¹e nikdy o takové ¾ádosti nevìdìt, pokud nerozumí, pro co pracuje. Jak mù¾ete vidìt, vìt¹ina u¾ivatelù internetu hledá znalosti v na¹em mateøském jazyce.Proto èím je soubor dokumentace podrobnìj¹í z hlediska jazykové varianty, tím pravdìpodobnìj¹í je zisk z prodeje výrobkù. Nikdo v temnotì nekupuje nic a pøed provedením objednávky si pøeètìte zprávu, a to v dokumentaci. Zvlá¹tì pokud daný projekt musí splòovat vysoké po¾adavky, napøíklad spojené s organismem, na kterém má být instalován.