Gastronomicke technologie

Smìrnice ATEX, nazývaná také jako smìrnice o novém výstupu, je materiálem, jeho¾ prioritním projektem je sbli¾ování právních ustanovení èlenských státù Evropské unie v ochranných systémech a zaøízeních pøijatých v oblastech ohro¾ených výbuchem metanu nebo uhelného prachu.

https://auresoil-sensi-secure.eu/cz/

Tato zásada pøedev¹ím definuje hlavní bezpeènostní po¾adavky, ¹irokou ¹kálu výrobkù a navíc zpùsoby, jak prokázat spolupráci s dùle¾itými bezpeènostními po¾adavky.V podstatì hrají dùle¾itou roli evropské normy, které podrobnì popisují technické zpùsoby, jak prokázat dodr¾ování bezpeènostních tvrzení. Spolu s pravidlem, ¾e èlánek je podobný pravdì, lze odhadnout jeho spolupráci s prvními bezpeènostními po¾adavky.Spoleèné atexové po¾adavky na zaøízení a ochranné systémy pou¾ívané v prostøedí s nebezpeèím výbuchu jsou uvedeny v pøíloze II smìrnice. Øeè je o obecných po¾adavcích, výbìru materiálù, plánování a výstavbì, mo¾ných zdrojích vznícení, hrozbách vyplývajících z vnìj¹ích akcí, po¾adavcích na bezpeènostní zaøízení a integraci po¾adavkù zaji¹»ujících bezpeènost systému.Podle patentových nárokù výrobce musí uva¾ovat o zabránìní vytváøení výbu¹né atmosféry pomocí pøíslu¹enství a ochranných systémù, zabraòující vznícení výbu¹né atmosféry, omezování nebo omezování výbuchu.Jídlo a ochranné metody by mìly být skuteènì navr¾eny tak, aby správnì zabránily mo¾nému výbuchu. Mìli by být pøipraveni se znalostí technických znalostí. Èásti a souèásti zaøízení musí jít stabilnì a spoleènì s informacemi výrobce.V¹echna zaøízení, obranný systém a zaøízení by mìly být oznaèeny CE.Materiály pou¾ívané pro sí» zaøízení nebo ochranných systémù nemohou být hoølavé. Mezi nimi a atmosférou nemohou vydr¾et ¾ádné reakce, které by mohly vyvolat potenciální výbuch.Nádobí a ochranné systémy nesmìjí zpùsobovat zranìní nebo jiné zranìní. Musí zajistit, aby v dùsledku jejich výkonu nedo¹lo k pøíli¹ vysokým teplotám a radiaci. Nemohou mít elektrická nebezpeèí, ale nemohou obsahovat nebezpeèné situace.