Frezovaci cnc bielsko

Hlavním úèelem o¹etøení je poskytnout tvar a velikost a navíc drsnost vùèi jiným druhùm kovových materiálù odstranìním pøebyteèného materiálu, bì¾nì oznaèovaného jako nadmìrné. V souèasnosti je jednou z nejzajímavìj¹ích forem obrábìní odpadu CNC frézování, které se odebírá v mnoha podnicích.

Obecnì lze distribuovat obrábìní dutin pro obrábìní a erozivní obrábìní. Pro obrábìní mù¾eme mimo jiné zahrnout obrábìní èipù. Do poslední tøídy mù¾eme mimo jiné zahrnout operaci nazvanou frézování. Je tøeba vìdìt, ¾e bìhem tohoto obrábìní nástroj provádí hlavnì rotaèní pohyb. I kdy¾ ve vztahu k zaøízení, na kterém pracujeme, je jisté, ¾e zaøízení mù¾e také provádìt posuv. Nejèastìji se v¹ak jedná o to, ¾e je to samozøejmì posuv, který provádí obrobek. Stojí za to, ¾e zaøízení, na kterém provádíme uvedenou operaci, se nazývá frézka. Nyní je na trhu mnoho typù frézovacích strojù. Mù¾eme jim pøidat stolové frézky a konzolové frézky, mezi nì¾ patøí mimo jiné vertikální a horizontální konzolové frézky a vertikální konzolové frézy s torzní vøetenovou hlavou. Dále rozli¹ujeme frézky s radiálními a revolverovými hlavami, no¾e, kopírky a speciální frézky.

Pøi urèování obrábìní kovového materiálu musíte nejprve zvolit správný zpùsob o¹etøení. To je pak velmi dùle¾ité, proto¾e ve vztahu ke struktuøe na¹ich èlánkù bychom mìli zvolit vhodné parametry pro jejich léèbu.