Fluoresceneni l 58w 954

Existuje velké mno¾ství zaøízení, která dodávají svìtlo na trh s osvìtlením. Mezi takové doplòky patøí napøíklad záøivky, hovorovì nazývané záøivky. Emise svìtla v nich je primárnì dána vyzaøováním elektronù bìhem roztoku v plynu a fluorescence, která vstupuje do svìtelného zdroje.

Taková øe¹ení jsou místem mezi topnými elektrony a zde hovoøíme o K1 a K2. Bìhem tohoto procesu vzniká ultrafialové záøení, které je pro oèi obtí¾nì rizikové. Toto záøení dopadá na fosfor a kdy¾ padá, zpùsobí to, ¾e se fluorescenèní svìtlo uká¾e. Je tøeba poznamenat, ¾e pøi úspìchu záøivek musí být zapálení pøedehøátím elektrod. Jedná se o tzv. Horké zapalování. Kromì toho, aby se záøivka rozsvítila, je u¾iteèný startér, sytiè a kondenzátor.Ve záøivkách se vyskytuje stroboskopický efekt - tzv. Blikající svìtla. Pøedstavuje zmìny napìtí. Jedná se o záva¾ný jev, který se obvykle organizuje v místech, kde se nìco toèí rychle, motor nebo obrábìcí stroj mù¾e být nehoda. Koneènì, aby se zabránilo tomuto jevu, pou¾ijte systém uspoøádaný ve dvou nebo více tøech záøivkách a pak musí být napájen napìtím posunutým ve frontì.Tradièní záøivky mají mnoho výhod. Vyu¾ívají hlavnì ménì energie a nákup takové lampy je ji¾ velmi pøita¾livý, zejména pak, jak je tomu u umístìní, bude zobrazen po významnou dobu - nevyluèuje jej. Záøivka pou¾ívá a¾ pìtkrát ménì energie ne¾ bì¾ná ¾árovka.Doba záøivky závisí samozøejmì na stupni jejího provozu. Mù¾e v¹ak pøinést významnou dobu, pouze kdy¾ ji obvykle nezapneme nebo nevypneme.Fluorescenèní lampy vytváøejí mnohem ménì svìtla a také je èiní pøirozenìj¹ími. Kromì toho jsou záøivky ¹iroce dostupné. Je dùle¾ité nechat to témìø ve v¹ech obchodech. ®e jsou s tradièními záøivkami mnohem dra¾¹í, co¾ je jejich nevýhodou.