Cis ueetnictvi

Moderní úèetní a fakturaèní programy pracující v prostøedí Windows jsou extrémnì funkèní pøi intuitivním provozu. V¾dy existuje skupina klientù, která namísto pou¾ití my¹i bude navigovat mezi jednotlivými aplikaèními poli. Existují také spoleènosti nebo podnikatelé, kteøí nechtìjí investovat do tìchto poèítaèù. Pro nì byl vytvoøen pouze program Comarch Klasyka, který nabízí v¹echna nová øe¹ení také data ve skvìlé grafické podobì.

FlyBraFlyBra Efektivní způsob, jak zdokonalit tvar prsou, zvětšit poprsí a neviditelnou podporu

Comarch classic existuje v ¹irokém funkèním HR a mzdovém programu. Nabízí mo¾nost zúètování úètù zjednodu¹eného a vynikajícího úèetnictví. Umo¾òuje vám udr¾ovat kompletní správu zásob, vèetnì registrace obchodních operací, také v cizích mìnách. V rámci ¾ádosti je snadný poèet libovolných mno¾ství skladù, zpracování zálohových faktur, interních prodejù a nákupù.

Modul Faktura umo¾òuje zadat dlouhé 160 znakù. Má databázi bank, které mù¾ete pou¾ít k pøevodùm. Pracuje s fiskálními tiskárnami.

Dal¹ím bodem projektu je prvek Wages. Zpracovává zpùsob vedení záznamù o zamìstnancích, sestavování seznamu námìstí a výdìlkù z výuky. Je dùle¾ité uznat nepøítomnost a odchod zamìstnancù. Tento prvek také dává daòové pøiznání PIT-4, PIT-11, PIT-40, PIT-8A, PIT-8B, IFT-1 a ZUS, jako¾ i generování pøevodù do daòového úøadu.

U¾ivatelùm u¾ivatelù pøipravil výrobce speciální návrh pro migraci nových verzí programu s vyu¾itím prostøedí Windows. Tak¾e mù¾ete vidìt velmi originální návrh, vzhledem k tomu, ¾e aktualizace mù¾e být smí¹ena s 40% slevou a nejnovìj¹í verze aplikace byla postavena na základì nejnovìj¹ích technologií, zahrnuje a chce novinky v zákonì, které z druhého dùvodu nemusí dosáhnout klasická skupina.