Atex u ivatelu

Smìrnice ATEX v na¹em právním øádu byla zavedena 28. èervence 2003. Jedná se o produkty urèené pro kariéru v oblastech ohro¾ených výbu¹ninami. Výrobky musí splòovat pøísné po¾adavky nejen pro bezpeènost, ale i pro zdravotní péèi. Smìrnice ATEX obsahuje postupy posuzování shody.

Choco LiteChoco Lite - Chutný zpùsob, jak se zbavit nechtìných kilogramù!

V souladu s ustanoveními normativního aktu se úroveò zaji¹tìní a s ním související postupy posuzování týkají pøedev¹ím stavu ohro¾ení ¾ivotního prostøedí, ve kterém bude daný pøístroj fungovat.Smìrnice ATEX stanoví pøísné po¾adavky, které musí konkrétní výrobek postihovat v prostøedí s nebezpeèím výbuchu. Ale jaké zóny to je? Pøedev¹ím se jedná o doly z èerného uhlí, kde je velmi dùle¾ité riziko výbuchu metanu nebo uhelného prachu.

Direktiva ATEX má podrobné rozdìlení vybavení na kvalitu. Jsou to dva. V první tøídì jsou zavedena zaøízení, která jsou zavedena do podzemí dolu, zatímco na povrchy, které mohou být ohro¾eny explozí metanu. Druhá skupina je zamìøena na zaøízení, která jsou propojena na cizích místech a která mohou být ohro¾ena výbu¹nou atmosférou.

Tato smìrnice stanoví obecné obecné po¾adavky na v¹echna zaøízení, která pracují v oblastech s nebezpeèím výbuchu metanu / uhlí. A citlivìj¹í po¾adavky jsou dùle¾ité a lze je nalézt v harmonizovaných pravidlech.

Mìli byste pamatovat na to, ¾e nádobí pøijaté k provozu v oblastech s nebezpeèím výbuchu by mìlo být oznaèeno znaèkou CE. Identifikaèní èíslo oznámeného subjektu by mìlo být vráceno za znaèkou, která by mìla být pøesná, viditelná, pevná a èitelná.

Oznamující subjekt zkoumá celý kontrolní organismus nebo jedno zaøízení ve smyslu zaji¹tìní souladu se správnými modely a oèekáváními smìrnice. Je tøeba také pøipomenout, ¾e od 20. dubna 2016 bude stávající smìrnice nahrazena novými informacemi ATEX 2014/34 / EU.