A pravni norma

Existuje lhùta, ve které jsou registraèní pokladny po¾adovány právní normou. Jedná se tedy o elektronická zaøízení, která poskytují záznamy o pøíjmech a èástku danì z transakce, která není velkoobchodní. Za jejich deficit mù¾e být zamìstnavatel potrestán významnou pokutou, která dobøe pøevy¹uje jeho pøíjmy. Nikdo nechce riskovat inspekci a pokuty.Èasto se stává, ¾e ekonomická práce je provádìna na mnoha malých plochách. Podnikatel nabízí na¹e zbo¾í ve výstavbì, zatímco obchod je pøevá¾nì skladuje, je to jediné volné místo, poslední místo, kde je stùl. Pokladny jsou v¹ak stejnì nutné, kdy¾ v úspìchu butiku zabírají velké obchodní prostory.To je jedna vìc v situaci lidí, kteøí pracují v oddìlení. Je tì¾ké si pøedstavit, ¾e zamìstnavatel vezme s velkou fiskální èástkou a plným zázemím potøebným pro celé své vyu¾ití. Tam byly, ale na námìstí, pøenosná fiskální zaøízení. Mají malé velikosti, výkonné baterie a dobrý servis. Vzhled se podobá terminálùm platit platební kartou. To z nich dìlá skvìlý pøístup k vìcem v terénu, napøíklad kdy¾ musíme jít k pøíjemci.Finanèní prostøedky jsou také kupují velké pro sebe, a to nejen pro vlastníky. S druczku Teller, který je vydal, èlovìk má ¹anci uplatnit nárok placené slu¾by. V zemi, která prohlá¹ení pøedstavuje jediný dùkaz na¹eho nákupu slu¾eb. K dispozici je také potvrzení, ¾e je zamìstnavatel legálnì pracovat a pøední svìtový spieniê¿anych materiálù a slu¾eb. Kdy¾ jsme nadarzy mo¾nost, ¾e fiskální nádobí v butiku jsou odpojeny nebo se nepou¾ívá, a proto jsme se mohou hlásit do kanceláøe, která bude trvat podobné èiny proti majitele. Hrozí mu vysoká pokuta niebotyczinie tak, a je¹tì èasto my¹lenka ve vztahu.Pokladny léèí a majitelé ovìøují finanèní prostøedky korporace. Výsledkem ka¾dého dne je tisk denního souhrnu a na konci mìsíce doufáme, ¾e vytiskneme celé prohlá¹ení, které nám uká¾e, kolik penìz jsme získali podrobnì. Díky tomu mù¾eme snadno zjistit, zda jeden z typù neukradne své vlastní peníze, nebo jednodu¹e, zda je ná¹ obchod teplý.

Viz pokladny